анализира

to analyze
————————
analyse
————————
analyse; examine; inspect; inquire; investigate; question; ask
* * *
(руда)
assay
--------
overhaul, analyse (Am) analyze

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • анализира — (грч ana lyo) 1. проучи/проучува по пат на анализа, на расчленување на она што се проучува, 2. хем врши анализа, ги одредува состојките на некое тело, на некоја материја …   Macedonian dictionary

  • вокодер — (скр. од анг. voice encoder) муз. уред што го анализира звукот и произведува управувачки сигнал што е применлив на друг звук во текот на синтезата во истиот уред …   Macedonian dictionary

  • дедуплирање — (фр. dedoublement) псих. удвојување на своето битие така што едниот дел ја посматра работата на другиот способност човек да се одвои од своите чувства и да ги посматра и анализира …   Macedonian dictionary

  • резонер — (фр. raisonneur) 1. во класичната драма: лице што ги изнесува сфаќањата на авторот за настаните што се прикажуваат 2. човек што сака да води долги разговори, да анализира разни појави, да резонира за нив …   Macedonian dictionary

  • сецира — (лат. secare) 1. пара (сече), отвори/ отвора леш заради утврдување на причината за смртта и за медицинско проучување 2. фиг. прегледа/прегледува нешто детално, анализира, проучи/проучува расчлени/расчленува, разглоби/разглобува …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.